ส่งออก


Demurrage / Detention

Demurrage & Detention 
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการลากตู้สินค้า และคืนตู้สินค้า ที่ใช้เวลาเกินกำหนดที่ทางสายเรือระบุไว้


Demurrage: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ส่ง/ผู้รับ คืนตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท ไว้ที่จุดรับคืนตู้คอนเทนเนอร์เกินกว่าระยะเวลาที่ทางสายเรือกำหนดไว้ว่าสามารถละเว้นค่าใช้จ่ายได้ (Free time)

Detention: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ส่ง/ผู้รับ ลากตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท จากลานลากตู้ไปจนถึงจุดคืนตู้ใช้ระยะเวลานานเกินกว่าที่ทางสายเรือกำหนดไว้ว่าสามารถละเว้นค่าใช้จ่ายได้ 
(Free time)

(เช็ค Demurrage & Detention --> ด้านล่าง)


TARIFF - Charge standard (Click Here)